16.11.17

Miffy the cat | 灰色的Miffy

謝謝Christina!
同一個貓但繡不同樣,
客人又可以載不同款的扣針, 
我又可以繡不同型態的貓樣。 
2.11.17

Jim Jim Bao Bao | 尖尖包包貓袋

呵呵~
又完成一個大袋!
謝謝Ami耐心等待一個年頭.....
長毛貓要繡好多層所以布的皺紋都比較多,
但手感好好XD
厚厚的。16.10.17

Rainie Casper MicMic the Dog | 三狗狗小斜肩袋

舊客人,
但有新狗狗成員加入!!!
所以要公平﹐
三個狗狗都要一齊帶出街!
謝謝Wing Chun再找我訂造啊~